GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Passeig / Poblacions / Caldes de Malavella

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti�ns   Dades d'audi�ncia

Modernisme a CALDES DE MALAVELLA

[English] [Fran�ais] [Castellano]                                                           

� Edificis:  Balneari Prats  El Casal  Balneari Vichy Catalan  Casa Perxachs  Casa Quintana  Vil�la Rosario o Casa dels Alemanys  Casa de l'Av. Dr. Furest, 16  Casa Bell Estar  Casa Carrer Pla i Deniel, 15  Casa Carrer Pla i Deniel, 16  Casa Estap� o Casa Rosa  Casa Manegat  Casa Mas i Ros  Casa Matheu  Casa Motll�  Casa Pla i Deniel  Casa de les Punxes  Torre dels Cavalls
Passejant a trav�s del Modernisme a Caldes de Malavella  
Informaci� general sobre Caldes de Malavella 
Links a altres webs sobre Modernisme a Caldes de Malavella
Altres poblacions amb interessants obres Modernistes 

 

Balneari Prats
Adre�a:   Pla�a Sant Esteve, 7    Caldes de Malavella (La Selva) 

Constru�t l�any 1900, el projecte s�atribueix a l�arquitecte Eusebi Bona i Puig.
L�any 1912 va ser reformat, considerablement ampliat i es va afegir la monumental porta d�entrada.
Edifici de planta baixa i pis, un dels m�s caracter�stics del centre urb� de la poblaci�. Presenta una fa�ana molt decorada amb obertures flanquejades per pilastres, d�arc pla a la planta baixa i d�arc escarser al pis. La porta que dona entrada als jardins i a les instal�lacions del balneari, d�arc carpanell rebaixat, est� rematat per un front� i una antefixa.
L'interior conserva nombrosos detalls i mobles modernistes.
Es de destacar la conservaci� dels salons i la decoraci� interior.

Veure fotos a http://www.balneariprats.com

 

 

El Casal
Adre�a: C/ Llibertat, 8  
Caldes de Malavella (La Selva)

Edifici d�una sola planta projectat i constru�t als anys 20 del segle XX, per l�arquitecte Isidre Bosch i Bataller, autor de nombrosos edificis de variada tipologia (Veure F�brica Brillas i Pagans a Celr�) d�est�tica modernista dintre de l��mbit giron�.
E
ncara que aquest edifici presenta un aspecte poc adient amb les caracter�stiques del modernisme, no es pot deixar passar per alt l�exist�ncia d�alguns elements t�pics d�aquest estil com son per una banda el curi�s escut de Catalunya a sobre de l�entrada principal i per una altra l�element commemoratiu en forma de fulla de pergam� esculpit en pedra a l�angle de les dues fa�anes.
Constru�t inicialment com escola, actualment acull la Biblioteca Municipal de la poblaci� i presenta a l�entrada un magn�fic quadre de gran format, retrat de Pla i Deniel benefactor de la vila.
L�edifici t� un exterior recentment restaurat i l'interior adaptat a les seves actuals funcions, per� sense un inter�s arquitect�nic especial.

 

Balneari Vichy Catalan
Adre�a:   Avinguda del Doctor Furest, 32    Caldes de Malavella (La Selva) 

�s la construcci� modernista m�s important de la poblaci�.
Balneari amb instal�lacions termals d�estil neomoz�rab-
modernista � l�exterior, comen�at a construir l�any 1898, segons projecte de l�arquitecte Gaiet� Buigues i Monrav�.
L�estructura de l�edifici est� configurada al voltant de dos eixos en angle recte amb unitat d�estil, per� amb difer�ncies sensibles.
La fa�ana orientada al sud presenta torres quadrades als extrems i al centre dues torres m�s que emmarquen un cos central que a la base t� una gran porta d�entrada emmarcada per un gran arc el�l�ptic, de forma molt t�pica del modernisme.
El cos de l�edifici, est� cobert amb teulada de teula �rab, estant les torres acabades amb pinacles i falsos merlets triangulars als extrems i balustrades i pinacles en las dues torres centrals. Totes les obertures de la planta baixa i el primer pis s�n en arc de ferradura.
En els llocs a on hi ha una tercera planta com al cos central i torres, les finestres son lleugerament esglaonades.
A l�altra fa�ana hi ha una galeria coberta amb obertures tamb� en forma d�arc de ferradura, que en conjunt donen a l�edifici un aire orientalitzant.
A la fa�ana de llevant hi ha un sal� d�estil neocl�ssic, avui reconvertit en sales de convencions.
L�entorn de l�edifici est� enjardinat amb gran zones d�arbres d�ombra que donen al conjunt un aire cl�ssic i reposat.
L�edifici est� en unes condicions de conservaci� acceptables, per� l�activitat balne�ria s�ha traslladat essencialment a un nou edifici m�s modern a la part posterior del conjunt. Malgrat tot mant� una dignitat que ens permet pensar que en la seva �poca de construcci� el seu aspecte devia ser espectacular.  

Aquest edifici era nom�s una part del conjunt dissenyat per Buigues i Monrav� per a el balneari. El conjunt de les antigues edificacions era realment impressionant Existeixen diversos testimonis gr�fics d�aquesta magnific�ncia, que potser podrem mostrar m�s endavant.

 

 

Casa Perxachs
Adre�a:  C/ Sant Antoni, 11   xamfr� amb C/ N�ria     Caldes de Malavella (La Selva)

Casa unifamiliar de principis del segle XX, atribu�da al mestre d�obres Josep Deulofeu i Floriach, que manifesta signes d�evoluci� des d�un estil b�sicament ecl�ctic, cap al modernisme.
Alguns elements decoratius de factura neog�tica com els marcs de les obertures i les balustrades del terrat, la pres�ncia de s�mbols com petits escuts amb les quatre barres son els que permeten atribuir un cert car�cter modernista a la construcci�. A m�s de les balustrades, un front� esglaonat al centre de cada fa�ana corona el conjunt.
Es troba en un estat que requereix una restauraci�.

Nom�s es pot veure l�exterior

 

Casa Quintana
Adre�a: C/ Santa Maria, 32   xamfr� C/ Prim    Caldes de Malavella (La Selva)

Edifici projectat pel mestre d�obres Josep Deulofeu i Floriach, encara que tamb� atribu�t a Pere Quintana i Barrera, constru�t l�any 1921.
Es una casa d�important factura que fa cantonada i t� tres cossos (la cantonada i un lateral a cada carrer que son sim�trics).
La planta baixa modificada recentment, ha perdut alguns dels seus elements decoratius m�s interessants.
La planta primera t� una petita tribuna  hexagonal coberta per una c�pula de cer�mica vidriada de color verd amb conjunts de tres finestres de balconada d�arc rampant contraposat a cada banda, amb baranes centrals de ferro forjat. Les finestres estan separades per columnetes. El cos central es remata amb un terrat a la catalana  amb balconets i antefixes alternats.
La planta segona repeteix el dibuix de la primera excepte pel que fa a la tribuna. Les finestres dels cossos laterals, quatre a cada banda i pis, s�n tamb� d�arc rampant contraposat.
Totes les obertures s�n voltades de plafons de pedra artificial que li donen una extraordin�ria qualitat.

 

 

Vil�la Rosario o Torre dels Alemanys
Adre�a:   Rambla Ruf�, 12    
Caldes de Malavella (La Selva)

Habitatge unifamiliar a�llada, de planta rectangular i voltada de jard�, projectada per Ramon Vinyals i Guitart (planta baixa) i Joan Vinyals i Sol� (pis), es va construir entre 1914 i 1928.
Fa�ana principal sim�trica, amb porta principal en arc �rab fistonat, amb columnes d�alabastre a mena de brancals i capitells �rabs. Sobre l�arc hi ha un arabesc i decoraci� floral en cer�mica. Es troba flanquejada per finestres geminades cobertes amb un arc de ferradura i amb un mainell (columneta d�estil �rab califal), als extrems laterals unes altres finestres simples del mateix estil.
Al pis hi ha una finestra central de tres obertures, amb dos mainells en arc �rab, i finestres laterals tamb� d�estil �rab.
La casa t� una coberta de teula �rab a quatre vessants amb r�fec.
Al costat dret hi ha una torreta culminada amb petits merlets que sobresurt de la teulada. Aquesta torreta havia estat inicialment rematada per una c�pula �rab.
La casa s�anomena tamb� Torre dels Alemanys, perqu� el seu propietari inicial fou l�alemany Otto Streitberger.

�nicament els exteriors tenen un inter�s arquitect�nic i son visitables. 

 

Casa Avinguda Doctor Furest, 16
Adre�a:  Avinguda Doctor Furest, 16     Caldes de Malavella (La Selva)

Casa situada en un entorn urb� amb altres construccions d�estil modernista.
Consta de tres plantes, de les quals nom�s dues pertanyen a l�edificaci� inicial essent la tercera una remonta recent, per� realitzada amb una certa eleg�ncia que no trenca amb l�est�tica original.
La fa�ana d�una interessant asimetria, presenta en un dels seus extrems una porta amb arc apuntat que trenca completament amb l�aspecte de la resta d�obertures rectangulars que estan decorades en la seva part superior amb motius florals molt esquem�tics que son els �nics elements que es podrien qualificar de modernistes de l�edificaci�. La soluci� de pintura aplicada a la fa�ana real�a la vistositat d�aquests elements.

Casa particular, nom�s visible exteriorment.

 

 

Casa Bell Estar
Adre�a: Rambla Recolons, 54    
Caldes de Malavella (La Selva) 

Edifici de finals del segle XIX - principis del XX.
Es una construcci� de planta baixa, un pis i golfes, amb jard� interior.
El conjunt de l�edifici presenta variacions d�estil que a les dues plantes inferiors es m�s pr�xim al eclecticisme, encara que la porta principal
�s d�arc pla arronyonat i decorat amb impostes en forma de m�nsules modernistes.
Les
golfes i el coronament del terrat, amb balustrades decorades amb ma� vist que imiten trossos de cornisa que alternen amb uns elements decorats en forma d�antefixes, t� un aire molt m�s clarament inclinat cap al modernisme
Les finestres s�n d�arc molt rebaixat, amb ampits decorats amb falses columnes.
Sobre la porta principal hi ha un balc� de planta trilobulada, sostingut per dues cartel�les emmotllades suggerint un capitell.
Lluernes rodones a les golfes, just a sota de les mencionades antefixes, tamb� decorades amb formes modernistes.

Nom�s es pot veure l�exterior.

 

Casa Carrer Pla i Deniel, 15
Adre�a:  C/Pla i Deniel, 15    Caldes de Malavella (La Selva)

Petita casa amb nom�s una planta baixa, constru�da a principis del segle XX, que presenta una fa�ana totalment sim�trica, amb tres obertures separades per falses columnes que culminen en petits pinacles decorats amb motius florals en relleu. La porta al centre i dues finestres amb petites balustrades una a cada banda, estan rematades per petites cornises decorades. Per sobre hi trobem les petites obertures de ventilaci� del fals sostre acabant a la coronaci� amb petits frontons triangulars a l�al�ada dels pinacles que culminen les columnes. Aquests frontons estan rematats amb un petit ornament de pedra similar als pinacles, per� molt m�s petits. Aquests adornaments no es corresponen amb els que tenia la casa abans de la seva restauraci�, que eren m�s grans i d�un dibuix diferent. 
La casa es certament d�una notable originalitat i ha estat recentment restaurada.

Nom�s es pot veure l�exterior.

 

Casa del Carrer Pla i Deniel, 16
Adre�a:   C/ Pla i Deniel, 16     Caldes de Malavella (La Selva)

Casa entre mitgeres de tres plantes amb obertures d�arc rebaixat, constru�da a principis del segle XX.
A la planta baixa hi ha una porta que culmina en un arc m�s decorat que la resta de les obertures del mateix nivell, una finestra d�arc senzill i al centre una claraboia en forma de petita finestra.
A la segona planta una balconada de ferro forjat sostinguda per tres m�nsules esglaonades recorre la fa�ana quasi b� de banda a banda. Les dues obertures d�aquest nivell estan decorades amb trencaig�es en forma de garlandes.
A la planta superior hi ha una elegant galeria de cinc arcs separats per columnetes, protegida per un r�fec.
La casa est� ben conservada.

Nom�s es possible visitar-ne la part exterior

 

 

Casa Estap� o Casa Rosa
Adre�a: Carrer de Sant Grau, 19   Caldes de Malavella (La Selva)

Aquesta casa de principis del segle XX, mostra dos cossos ben diferenciats, un d�estil m�s pr�xim a l�eclecticisme (el primer pla de la fotografia superior) amb interessant decoraci� cer�mica i un altre d�estil m�s clarament modernista (al fons de la fotografia).
Aquesta part de la construcci� t� una porta marcadament modernista en forma d�as de pic. La resta de la construcci�, com tots els elements del pis i la coronaci� amb falsos merlets esglaonats, tamb� manifesten una forta influ�ncia modernista.
La decoraci� es completa amb elements cer�mics i una barana ventruda de ferro forjat com a protecci� de la finestra geminada del primer pis.

L�altra cos de l�edifici de factura m�s pr�xima a l�eclecticisme, presenta malgrat tot, una abundant decoraci� cer�mica, especialment en els emmarcaments de les finestres del primer pis i sobretot en la cornisa i falsos merlets de la torre que sobrepassa el terrat, el que tamb� representa un acostament a l�est�tica modernista.

A l'interior hi han diverses dependencies municipals entre les que trobem a la planta baixa un Casal d�avis amb una sala annexa en que s�exposa el quadre d'Antoni Utrillo "Els banys" (pintura de gran format, al�leg�rica d�unes termes romanes).
A la planta superior i entre altres dependencies amb funcions diverses es troba la sala de Sessions de l'Ajuntament.

Totes aquestes dependencies municipals estan obertes al p�blic.

 

Casa Manegat
Adre�a:   C/Termes Romanes, 16   Caldes de Malavella (La Selva)

Casa a�llada situada dintre del centre urb�, rodejada d�un frond�s jard� i constru�da a principis del segle XX, amb un marcat car�cter neomoz�rab-modernista, tant del gust d�aquella �poca.
Presenta diferents cossos d�edificaci� i consta de dues plantes amb rica decoraci� exterior i abundant utilitzaci� de la cer�mica.
Les obertures presenten el t�pic dibuix de l�arquitectura arabitzant, amb arcs de ferradura ornamentats i llinda emmarcada amb rajoles decorades amb motius geom�trics i amb predominan�a del color blau.
El coronament varia segons el cos d�edifici entre la teulada �rab i la torre amb falsos merlets esglaonats.
La casa es troba en un acceptable estat de conservaci�. Malauradament les altes parets de la tanca i els arbres del jard� impedeixen una visi� de tota la casa, que t� una personalitat indiscutible.

 

Casa Mas i Ros
Adre�a:  Rambla Recolons, 13  xamfr� C/ de les Roques 
Caldes de Malavella (La Selva)

Casa de t�pic estil modernista amb fa�ana d�angle que dona a dos carrers.
A l�angle de les dues fa�anes, hi trobem a la planta superior una petita tribuna hexagonal amb finestres esglaonades que culmina en falsos merlets tamb� esglaonats combinant el seu dibuix amb la decoraci� que corona un front� triangular d�estil n�rdic resolt amb notable eleg�ncia.
Els dos balcons de la planta superior, tenen baranes de ferro forjat, aix� com tamb� la part inferior de les finestres de la planta baixa.
La porta d�entrada d�un dibuix modernista molt senzill, combina amb la decoraci� de les finestres del mateix nivell.

Nom�s es pot veure l�exterior.

 

 

Casa Matheu
Adre�a:  Avinguda del Doctor Furest, 8     Caldes de Malavella (La Selva)

Casa de tres plantes entre mitgeres amb fa�ana de car�cter neog�tic, molt com� dintre del modernisme.
La fa�ana presenta una notable asimetria amb les obertures m�s grans situades a la dreta. A la planta baixa hi ha una porta i una finestra geminada amb arcs apuntats de ma� vist.
A la segona planta, dues finestres de pedra, la de la dreta de mig punt i l�altre conopial.
A la tercera planta, les finestres de pedra amb impostes s�n molt m�s petites. Un r�fec tradicional corona la fa�ana.
La casa est� en bon estat estructural, per� li vindria molt b� una restauraci�.

Nom�s es pot visitar l�exterior.

 

Casa Motll�
Adre�a: Rambla Recolons, 24   xamfr� C/ Jacint Verdaguer    
Caldes de Malavella (La Selva)

Senzilla casa fent cantonada de dues plantes amb elements modernistes.
A la planta baixa les obertures quadrades tenen a sobre falsos arcs carpanells rebaixats com a element decoratiu.
Exteriorment, la planta superior est� separada de la inferior per una cornisa. El coronament de l�edifici est� fet amb frontons semicirculars m�s alt el del centre a un carrer i per frontons semicirculars als laterals i un front� triangular central a la fa�ana que dona a l�altre carrer.

L'interior t� alguns interessants elements decoratius, per� no es pot visitar.

 

 

Casa Pla i Deniel
Adre�a: C/ Mare de D�u del Carme, 14  
Caldes de Malavella (La Selva)

L�edifici principal es un casal a�llat de planta quadrada d�estil neocl�ssic que data del segle  XIX. Aquest no es doncs l�edifici al que prestem la nostra atenci�.
Els edificis que ens interessen pel seu estil, es un conjunt de petites construccions annexes de principis del segle XX, que dona al carrer Mare de D�u del Carme. Aquest conjunt
va ser projectat com a depend�ncies (garatge, magatzem, cambreria i zona de serveis). De fet, s�n dos o segons com es miri tres cossos adossats.
El primer �s un edifici de planta baixa i pis, de planta rectangular, voltat d�un s�col de pedra, amb una entrada de garatge en arc escarser rematat amb ma� vist i trencaig�es superior i una finestra geminada al pis, emmarcada en ma� vist en arc pla. A les fa�anes laterals hi ha tres finestres per pis, emmarcades en ma� fent un arc triangular. Les de la planta superior s�n iguals a la geminada de la planta baixa. La coberta �s a quatre vessants.
El segon edifici es com una llarga galeria que nom�s t� una planta baixa i terrat a la catalana, amb cinc obertures a cada fa�ana (tres m�s grans i dues de petites alternades) emmarcades en ma� vist, i una potent cornisa sobre la qual hi ha la barana del terrat.
Al final d�aquest segon edifici, s�al�a una petita torre de caracter�stiques constructives semblants a la resta del conjunt, rematada amb una barana i un pinacle met�l�lics.

A m�s trobem una interessant glorieta dins del gran jard� de la finca. Aquesta g
lorieta de planta quadrangular i de coberta a quatre vessants, t� un cos sobresortint de coberta amb vessants a laterals, envans de bruc i un gran arc de mig punt, sostingut tot plegat per una estructura met�l�lica.
Tota l�edificaci� presenta elements d�estil modernista com les formes de finestres, la coronaci� i especialment la torre que ens recorda una de les que Puig i Cadafalch va construir per a la F�brica Casaramona al carrer Lleida de Barcelona.

Nom�s es pot veure des de l�exterior.

 

Casa de les Punxes, Torre dels Ocells o Can Diumenj�
Adre�a: Avinguda del Doctor Furest, 14     
Caldes de Malavella (La Selva)

Aquesta casa, constru�da l�any 1949, hom�nima de la de Barcelona (projectada per Puig i Cadafalch), no t� res a veure amb aquella, tant per la seva aparen�a, com evidentment per la seva grand�ria. Es l��ltim edifici d�estil Modernista constru�t a Caldes de Malavella.
Casa unifamiliar molt petita per� d�espectacular decoraci� exterior totalment sim�trica.
Els arcs de porta i finestres son de mig punt y el coronament alterna columnetes coronades per pinacles alternant amb antefixes arrodonides, sostingudes per columnetes d�riques, a la part superior.
Es una t�pica construcci� del per�ode d�eclosi� de l�activitat balne�ria, constru�da per llogar als estiuejants.

L�estat de conservaci� es bo. Nom�s es pot veure l�exterior.

 

Torre dels Cavalls o Torre n� 5
Adre�a:  C/ del Nord, 5  xamfr� a C/ Jacint Verdaguer   Caldes de Malavella (La Selva)

Torre unifamiliar a�llada voltada de jard� amb planta baixa i golfes, constru�da l�any 1925 i recentment restaurada.
Les obertures de la planta s�n rectangulars, amb un trencaaig�es en arc conopial, excepte la porta d�entrada trilobulada amb una finestra m�s petita a cada banda, mentre que les golfes presenten una forn�cula bessona al centre i grups de tres finestres espitlleres en arc de mig punt als laterals.
La fa�ana posterior de l�edifici t� una petita marquesina a dos vessants.

Tractant-se d�una casa particular, nom�s es pot veure des de l�exterior.

 

Agra�m la col�laboraci� de Josep M� Casas (T�cnic de Cultura de l'Ajuntament de Caldes de Malavella) i de Josep Badia i Graells en l�elaboraci� d�aquesta pagina.

 

Altres poblacions amb interessants obres Modernistes:

Barcelona   Aiguam�rcia   Ali�   Argentona   Cabra del Camp   Caldes de Malavella   Camprodon   Canet de Mar   Celr�   L'Ametlla del Vall�s   La Garriga   L'Espluga de Francol�   Lleida   Matar�   Montblanc   Nulles   Pinell de Brai   Pira   Reus   Rocafort de Queralt  Sant Joan Desp�   Santa Coloma de Cervell�   Sitges   Vila-rodona   Vistabella (La Secuita)

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI