GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Passeig / Poblacions / Camprodon

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti�ns   Dades d'audi�ncia

Modernisme a CAMPRODON

[English] [Fran�ais] [Castellano]                                                           

  Edificis:  Hotel Rigat  Cinema Rigat  Can Sur�s (Casa de les Monges)  Can Brandia  Can Blanch  La Palanca o Can Vila (Antic edifici de Tel�fons)  Can Roig  Can Cabot  Pastisseries Antiga Casa Sala i Can Travessa

  Passejant a trav�s del Modernisme a Camprodon  
  Informaci� general sobre Camprodon 
  Links a altres webs sobre Modernisme a Camprodon
  Bibliograf�a sobre Camprodon
  Altres poblacions amb interessants obres Modernistes 
 
HOTEL RIGAT - Plaa Doctor Robert, 2  - CAMPRODON (Ripolls)

 

Hotel Rigat (Actualment Hotel Camprodon)
Adre�a:   Pla�a Doctor Robert, 2    Camprodon  (Ripoll�s) 

Constru�t l�any 1914, l'Hotel Rigat segueix actiu amb les mateixes funcions que quan va ser constru�t, contribuint al coneixement de la bellesa natural de la zona i al desenvolupament del turisme com a important activitat de la poblaci�.
El va dissenyar l�arquitecte Juli Mari Fossas i Martinez.
L�edifici correspon a un estil Modernista tard� amb aspectes historicistes que contrasta, a la vegada que s�integra amb gracia al seu entorn. Ajuda a aquest equilibri l�edifici del Cinema Rigat situat al seu costat i del que parlem a continuaci�.
Consta d�una planta baixa i tres pisos, el tercer dels quals es en forma de mansarda amb un cos central que trenca les vessants de la teulada i que li confereix una fesomia especial. La teulada amb importants r�fecs amb suports de fusta es t�pica de zones de muntanya.
Les obertures dels dos pisos centrals tenen balconades amb baranes de ferro forjat amb t�pics dibuixos Modernistes, amb certa inspiraci� en la Sezession austr�aca.

Al tractar-se d�un establiment hoteler, es pot visitar l�exterior i l'interior, malgrat que aquest ha estat sensiblement modificat.
 

CINEMA RIGAT (Can Rigordosa) - Plaa Doctor Robert, 3 - CAMPRODON (Ripolls)

 

Cinema Rigat o Can Rigordosa
Adre�a: Pla�a Doctor Robert, 3  
Camprodon (Ripoll�s)

Edifici de planta baixa i dos pisos constru�t al voltant de 1914.
Com l�edifici anterior, el disseny es de l�arquitecte Juli Mari Fossas i Martinez.
L�edifici correspon a un estil Modernista tard�, amb un estil que recorda les primeres construccions de Puig i Cadafalch, per la seva imaginativa fa�ana.
Sorpr�n la diferent conformaci� de les obertures que son arcs adovellats a la planta baixa, obertures quadrades al primer pis i arcs rom�nics en forma de galeria al segon i �ltim. Les finestres del primer pis estan, a m�s a m�s, cobertes per unes marquesines protegides per teulades, essent la del balc� la m�s gran. La barana es de fusta.

Nom�s es pot veure l�exterior.
 

CAN SURS O CASA DE LES MONGES (Faana principal) - Carrer Valncia, 44 - CAMPRODON (Ripolls)

CAN SURS O CASA DE LES MONGES (Faana posterior) - Carrer Valncia, 44 - CAMPRODON (Ripolls)
 

Can Sur�s o Casa de les Monges
Adre�a:   Carrer Val�ncia, 44    Camprodon (Ripoll�s) 

Interessant construcci� de tres fa�anes en mal estat de conservaci� (actualment en fase de restauraci�). La fa�ana davantera dona al carrer principal de la poblaci� i la posterior al riu, essent la fa�ana lateral que dona a un carrer estret la menys interessant.
Edifici de dues plantes constru�t a principis del segle XX per l�arquitecte Josep Renom i Costa.
Correspon a una est�tica Modernista - historicista - neo-barroca. Esta b�sicament constru�da amb pedra i la fa�ana mostra alguna decoraci� cer�mica que trenca la uniformitat de la pedra i que es prolonga longitudinalment al llarg de la fa�ana principal. La planta baixa de estructura sim�trica t� un gran finestral amb una arcada sostinguda tamb� per quatre columnes de pedra dividides per la mencionada decoraci� cer�mica de color verd. El pis t� cinc obertures amb tres balcons amb baranes decorades de ferro forjat, dels quals el central, m�s important, engloba les tres obertures centrals.
La fa�ana posterior mostra al rev�s que la principal una variaci� de volums amb una part central lleugerament bombada i dos cossos laterals asim�trics. La part m�s baixa mostra tres obertures per il�luminaci� i ventilaci� del soterrani protegides amb reixes de ferro lleugerament decorades.

Casa particular, nom�s es pot veure la part exterior.

 

 

Can Brandia
Adre�a:  Carrer Ferrer Barber�, 26     Camprodon (Ripoll�s)

Casa de principis del segle XX, reformada els anys 1914-1915
No tenim informaci� sobre l�arquitecte que la va construir ni del que la va modificar.
Es tracta d�un interessant edifici de planta baixa i tres pisos, actualment en proc�s de restauraci�.
La planta baixa no t� cap inter�s particular, per� el primer pis t� una tribuna central coberta en part per teulada i en part per un balc� amb barana de pedra que dona sortida a l�obertura central del segon pis. El tercer pis mostra una galeria a cada costat d�un peculiar cos central amb un gran finestral i dos finestres laterals de formes que contrasten amb les citades galeries, aquest conjunt est� coronat per un front� neo-barroc amb esgrafiats. Les galeries estan cobertes per teulades amb r�fecs t�pics de l�arquitectura de muntanya. 

Nom�s es pot veure l�exterior.
 

CAN BLANCH - Carrer Valncia, 46 - CAMPRODON (Ripolls)
 
Can  Blanch
Adre�a: Carrer Val�ncia, 46    Camprodon (Ripoll�s)

Edifici en un xamfr� del carrer m�s comercial de la poblaci�.
Arquitecte desconegut.
Es un edifici d�estil ecl�ctic anterior per tant al Modernisme, que ha anat perdent algunes de les seves caracter�stiques m�s interessants - recentment, per exemple, la porta d�acc�s -, per� conserva a l�angle de la cantonada un original balc� de fusta coronat per un emblema cer�mic, en el que s�hi pot trobar algun tret pre-modernista

 

CASA LA PALANCA O CAN VILA (Antic edifici de Telfons) - Carrer Valncia, 28 - CAMPRODON (Ripolls)

 

La Palanca o Can Vila
Adre�a:   Carrer Val�ncia, 28    
Camprodon (Ripoll�s)

Constru�t a principis del segle XX, aquest edifici va ser durant anys la seu de la Telef�nica a la poblaci�. Per aquesta ra� se�l coneix popularment com Tel�fons.
El va dissenyar l�arquitecte Antoni Coll i Fort.
L�edifici correspon a un estil Modernista.
Consta d�una planta baixa i tres pisos, el primer dels quals te a l�angle una vistosa tribuna coronada per un balc�, conjunt que contrasta notablement amb la resta de l�edifici i que es potser la part m�s caracter�sticament modernista. Les obertures del primer i segon pis tenen balcons amb baranes de ferro forjat, no aix� el tercer pis que nom�s t� finestres. La coronaci� de l�angle de l�edifici que uneix les dues fa�anes, es un pinacle esglaonat molt peculiar.
Com es t�pic a les construccions de muntanya, l�edifici est� cobert amb teulada que acaba en r�fecs de considerable amplada.

�nicament l�exterior t� un inter�s arquitect�nic.
 

CAN ROIG (Edifici en runes) - Carrer Freixenet, 21 - CAMPRODON (Ripolls)
Can Roig
Adre�a:  Carrer Freixenet, 21 (Cantonada a C/. Moss�n Cinto)     Camprodon (Ripoll�s)

Impressionant casa de dimensions i caracter�stiques que m�s aviat permeten parlar d�un palau, constru�da entre els anys 1900 - 1901, lamentablement en estat totalment ru�n�s.
L�arquitecte Sim� Cordom� i Carrera va dibuixar un edifici d�un aspecte grandi�s en que va combinar el Modernisme en la seva variant neog�tica com a estil b�sic amb una torre quadrada principal que ens recorda algunes construccions de la primera �poca de Puig i Cadafalch.
La porta principal de l�edifici avui desapareguda, d�un g�tic molt ornamentat, estava coberta per una esp�cie de l�gia d�arcades rom�niques coronades per merlets. Encara ara es pot veure algun element de la riqu�ssima decoraci� exterior amb peces escult�riques en pedra que ens permeten imaginar la magnific�ncia del conjunt. L'interior es totalment ru�n�s, ja que la majoria de les teulades s�han ensorrat.
 

 
Can Cabot
Adre�a:  Carrer Freixenet, 15     Camprodon (Ripoll�s)

Casa constru�da entre els anys 1900 i 1905 pel prestigi�s arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia.
Es tracta d�un xalet unifamiliar tradicional d�estil Modernista composat de planta baixa, pis i golfes. La fa�ana, sense balcons i d�estructura molt senzilla i d�obertures amb arcs, trenca lleugerament la seva l�nea a les golfes en que tres estretes obertures permeten assegurar-ne la il�luminaci� i ventilaci�.
La teulada es elegant i es prolonga en un r�fec sostingut per bigues i suports de fusta

Casa particular, nom�s visible exteriorment.
 

 
Pastisseria Antiga Casa Sala
Adre�a:  Carrer Val�ncia, 13   Camprodon (Ripoll�s)

Comer� dedicat a pastisseria que presenta una decoraci� modernista. Arquitecte o decorador Permanyer.

 
Pastisseria Can Travessa
Adre�a:  Carrer Val�ncia, 67   Camprodon (Ripoll�s)

Comer� dedicat a pastisseria que presenta una decoraci� modernista
 

Agra�m la seva col�laboraci� a l'Ajuntament de Camprodon.

Altres poblacions amb interessants obres Modernistes:
Barcelona
   Aiguam�rcia   Ali�   Argentona   Cabra del Camp   Caldes de Malavella   Camprodon   Canet de Mar   Celr�   L'Ametlla del Vall�s   La Garriga   L'Espluga de Francol�   Lleida   Matar�   Montblanc   Nulles   Pinell de Brai   Pira   Reus   Rocafort de Queralt  Sant Joan Desp�   Santa Coloma de Cervell�   Sitges   Vila-rodona   Vistabella (La Secuita)
 

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI